Gromadź wiedzę / Planuj / Deleguj / Monitoruj

W przedsiębiorstwach, w których zainstalowane są tysiące, dziesiątki lub nawet setki tysięcy urządzeń istnieje duży problem z koordynacją, nadzorem oraz budową bazy wiedzy o stanie pracy poszczególnych instalacji.

Dzięki zgromadzeniu w jednym miejscu wszystkich informacji eksploatacyjnych i diagnostycznych, ExPlant wspiera pracę służb remontowych oraz zespołów zajmujących się utrzymaniem ruchu. W oparciu o zgromadzoną wiedzę użytkownik jest w stanie dokonywać niezbędnych ocen, precyzyjnie planować budżet oraz doskonalić procedury związane z bezpieczną obsługą instalacji.

W zakresie eksploatacji Explant umożliwia prowadzenie działań związanych z obsługą, oględzinami, raportowaniem, analizą awaryjności, przeglądem stanu technicznego, pomiarami eksploatacyjnymi oraz konserwacją i naprawą urządzeń zgodnie z instrukcjami eksploatacji zatwierdzonymi przez kierownika zakładu, dokumentacją techniczno-ruchową producenta, wymaganiami normy PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-17 dla urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem, a także na podstawie innych norm, przepisów prawa czy instrukcji związanych z eksploatacją urządzeń, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem przeciwpożarowym wynikających np. z zaleceń z przeprowadzonej oceny ryzyka czy zapisów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

System ExPlant pozwala na usystematyzowane wiedzy oraz procesów związanych z eksploatacją wszystkich urządzeń znajdujących się w zakładzie produkcyjnym w zakresie przeprowadzanych remontów, kontroli czy innych cyklicznych zabiegów (przeglądy i serwisowanie).

System może udostępniać dane za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a także przesyłać je bezpośrednio do innych systemów zarządzania, w tym również urządzeń mobilnych dostosowanych do ciężkich warunków pracy, również do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

Najważniejsze korzyści

Implementacja moduł systemu ExPlant do zarządzania bezpieczeństwem technicznym i środowiskowym przyniesie twojemu zakładowi szereg zaprezentowanych poniżej korzyści.

Budowa i rozwój bazy wiedzy o zakładzie, instalacjach i urządzeniach

 • zarządzanie rejestrem wyposażenia instalacji,
 • mobilny dostęp do informacji na podstawie nadanych uprawnień,
 • podgląd stanu pracy instalacji,
 • przeglądanie dokumentacji i raportów,
 • dostęp do bieżących i archiwalnych informacji o wszystkich urządzeniach eksploatowanych w zakładzie wraz z szybkim dostępem do towarzyszącej im dokumentacji,
 • dostęp do dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego: DZPW, IBP w kontekście danej instalacji określanych na podstawie danych lokalizacyjnych,
 • dostęp do pełnej bazy materiałów łatwopalnych.

Wsparcie ekspertów Grupy Wolff logujących się do systemu na wniosek zakładu, w celu wydania opinii na temat poszczególnych inspekcji czy napotkanych problemów z zakresu bezpieczeństwa.

Poprawa bezpieczeństwa obsługi urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem

 • zarządzanie procedurami nadzoru,
 • właściwa eksploatacja zgodna z przepisami prawa i dobrą praktyką inżynierską od momentu odbioru zainstalowanych urządzeń i przekazywania urządzeń do ruchu do momentu stałego wycofania ich z eksploatacji,
 • prowadzenie rejestru kontroli,
 • ustalanie harmonogramów przeglądów i analiza wyników końcowych.

Weryfikacja lokalizacji urządzeń pod względem przeprowadzonej klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem i określanie zaleceń dotyczących poziomu bezpieczeństwa dla doboru nowo instalowanych urządzeń.